Wie is Co

 

Co is haar hele werkzame leven actief in de zorg. Na haar HBO-IW heeft ze een tiental jaren gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Naarmate ze meer ervaring opdeed begon ze ook steeds meer de knelpunten te ervaren van de manier waarop de zorg georganiseerd was (en is). Schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande steeds groter wordende rol van organisatorische en financiële systemen, beperkten in haar ogen de mogelijkheden om mensen daar waar nodig op de juiste manier te ondersteunen.

 

Haar drive om daadwerkelijk aan te  kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt en zijn systeem leidde ertoe dat zij zich in 2003 vestigde als zelfstandig ondernemer. Binnen de zorg, maar buiten het stramien en de systemen van de reguliere zorgorganisaties. Ze begeleidt individuele hulpverleners, familieleden, teams en organisaties. Dat kan in de vorm van advisering, coaching-on-the-job, teambegeleiding of training van zorgteams.

 

Wat zij daarbij brengt is het inzicht in perspectief van de cliënt in zijn of haar context. Wat heeft deze man of vrouw nu nodig? Hoe herken je of de zorg effectief is? Waar zit je eigen manier van denken en doen als professional of als team, je in de weg om effectief te zijn? Ze is daarin aan de ene kant heel praktisch in het hier-en-nu en aan de andere kant overziet ze de situatie van cliënt, hulpverleners, de context van beiden, en hoe die op elkaar inwerken. Zo nodig gaat ze de confrontatie aan waarbij  het belang van de cliënt en zijn of haar kwaliteit van leven voorop staat.


In haar werk binnen de zorg maakt zij duidelijk dat het haar gaat om eigenheid, authenticiteit. Het leren en kunnen leren is niet afhankelijk van methodieken en theorieën, maar van het feit of iemand er mag zijn!
Als iemand er mag zijn krijgt hij/zij ruimte, wordt hij/zij gezien, wordt hij/zij serieus genomen, kan hij/zij leren, krijgt meer zeggenschap over zijn/haar eigen vragen en zijn/haar eigen leven.

 

Kernwoorden zijn betrokken, rechtvaardig en loyaal (aan het systeem).

UA-16133007